Start

Gropkeramiker vid ORSAND

Kultur i Dalarna eller Dalarnas kultur


 

 

 

 

Antal besök

 

 

Vad är Orsand?

Orsand (Raä 31, Leksands socken, Dalarna) ligger på en udde strax norr om Leksand vid östra stranden av Österviken i södra Siljan.

Kartan öppnas i eget fönster

Här har man påträffat fynd vilka dateras till tidig mellanneolitikum (MNA) utifrån keramiken, som är gropornerad. Perioden för MNA sträcker sig från ca 3 300 f.Kr. till 2 700 f.Kr. Idag finns här en badplats med stugby och camping.

 

Platser som Orsand, där gropkeramik har påträffats, tolkas traditionellt som boplatser. Utifrån de påträffade fynden (bl.a. många djurben och stenföremål) vid Orsand har tolkningar gjorts att befolkningen har varit päls- och stenhandlare. En del menar också att det inte har varit lokalbefolkningen som har verkat på platsen, utan att det har varit invandrande folk från Mälardalen. Jag vill frångå dessa traditionella och processuella tolkningar och istället lyfta fram en mer kontextuell syn, där syftet med aktiviteterna på Orsand har varit ett annat än främst ekonomiska. Inga härdar har påträffats och flera av fynden är av material som inte finns lokalt i området (flinta, strålstensskiffer). Orsand den enda plats i närområdet där man har påträffat keramik.

 

Redan omkring år 1890 gjorde kapten Karl Gyllenhammar ett fynd vid Orsand. Det är enligt knapphändiga noteringar i ATA en del av en yxa med skafthål, som nu är förkommen (ATA dnr 4214/35). På 1920-talet påträffades en håleggad mejsel av svart skiffer med slipade inhak ca 6 cm lång (SHM 21411). Därefter gjordes ytterligare fynd såsom krukskärvor, en spjutspets av skiffer och bitar av ben (ATA dnr 2958/35). Dessa fynd indikerade att platsen var speciell.

 

Två större undersökningar har gjorts av platsen - 1936 och 1973. Fynden finns magasinerade i Statens Historiska museum i Stockholm (SHM 21411, 21684, 30612).

 

Utifrån undersökningarna har man antagit att ungefär 10 % av Orsand är undersökt och idag upptar fyndytan ca 1000 m2. Gropkeramiska lokaler är ofta stora och ligger direkt vid stranden på sandmark. Valet av plats vid en strand där man samlades föreslås vara viktigt. Stranden kunde kopplas till föreställningar om gruppens ursprung och idéer om hur och var samhället skapades. Orsand är belägen på sandig mark på en udde ca 2 - 5 m över Siljan, och vattenståndet var lägre då än idag. Det är nära till Stor-Siljan och Österdalälvens utflöde vid Kyrkudden. Det som avviker i Orsandsmaterialet är att här finns mycket skärvsten, vilket annars är ovanligt på gropkeramiska platser och är mer vanligt på tidigneolitiska boplatser. Detta är något som gör att man kan se Orsand med sin egna lokala karaktär.


 Copyright © Christina Schierman  Senast ändrat: söndag 2 december 2007