Start

Gropkeramiker vid ORSAND

Kultur i Dalarna eller Dalarnas kultur


 

 

 

 

Antal besök

 

 

Litteraturtips

Altner, Anders. 2002. Gropkeramik i Dalarna: mellan hällristningar och megalitgravar. Magisteruppsats i arkeologi. Stockholm.

 

Andersson, Charlotte. 1994. Den dubbeleggade stridsyxan. En studie av användning, funktion samt betydelse inom Trattbägartraditionen och den Gropkeramiska traditionen under äldre Mellanneolitikum. D-uppsats i arkeologi. Stockholm.

 

Andersson, Mats. 1999. Orsand - det södra fångstlandet? En studie av en gropkeramisk inlandslokal i Dalarna under mellanneolitikum. B-uppsats i arkeologi. Stockholm.

 

Andersson, Roland. 1983. Byar och fäbodar i Leksands kommun. Kulturhistorisk miljöanalys. Dalarnas museums serie av rapporter: 13. Leksand.

 

Apel, Jan; Hadevik, Claes; Sundström, Lars. 1997. Burning down the house. The transformational use of fire and other aspects of an Early Neolithic TRB site in eastern central Sweden. Tor vol 29. Uppsala.

 

Arrhenius, Birgit. 1987. Prehistoric Diet and Archaeology in the laboratory. Swedish Archaeology 1981-1985. Svenska Arkeologiska Samfundet. Stockholm.

 

Baudou, Evert. 1968. Forntida bebyggelse i Ångermanlands kustland. Arkeologiska undersökningar av ångermanländska kuströsen. Härnösand.

 -1995. Norrlands forntid - ett historiskt perspektiv. Cewe-förlaget.

 

Benedict, Alexander. 1998. Gropkeramisk kultur. En hållbar teori? CD-uppsats i arkeologi. Umeå.

 

Björck, Niclas. 1997. New perspecitves on the pitted ware culture in northern Sweden. Current Swedish Archaeology Vol. 5.

 

Bolin, Hans. 1999. Kulturlandskapets korsvägar. Mellersta Norrland under de två sista årtusendena f. Kr. Stockholm.

 

Borkeby, Bengt. 2000. Fornminnen inom Näsbygge fjärding. Kungsängen.

 

Bradley, Richard. 1993. Altering the earth. The origins of monuments in Britain and continental Europe. Edinburgh.

 -2000. An Archaeology of Natural places. London.

 -2002. The past in prehistoric societies. London.

 

Brothwell D.R, Pollard, A.M. 2005. Handbook of archaeological sciences. West Sussex.

 

Burman, Marie. 1996. Från Gästrikekusten till Siljan. En jämförande studie mellan två gropkeramiska boplatser, Södra Mårtsbo, Raä 397, Valbo sn i Gästrikland och Orsand, Raä 31, Leksands sn i Dalarna. CD-uppsats. Umeå.

 

Carlsson, Anders. 1987. Three Stone Age cultures in the province of Södermanland, eastern central Sweden - fact or fiction? Theoretical Approaches to Artefacts, Settlement and Society. Studies in honour of Mats P. Malmer. BAR Int. Series 366. Oxford.

 -1998. Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria. Stenåldern. Stockholm.

 

Dalgård, Walfrid. 1946. Käringberget. Ett Leksandsberg med traditioner. Stockholm.

 

Dandanell, Birgitta (red). 1982. Tusen år på kyrkudden. Leksands kyrka, arkeologi och byggnadshistoria. Leksands församling.

 

Danielsson, Thomas. 2000. Norr om neoliticum? Neolitiska lösfynd i Dalarna. CD-uppsats. Östersund.

 

Edenmo, R; Larsson, M; Nordqvist, B; Olsson, E. 1997. Gropkeramikerna - fanns de? Materiell kultur och ideologisk förändring. Regionalt och interregionalt. Stenåldersundersökningar i Syd- och Mellansverige. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar. Skrifter nr. 23.

 

Ericson, Per. 1980. Korsnäset. En gropkeramisk inlandsboplats i Dalarna. Trebetygsuppsats i arkeologi. Stockholm.

 

Ericson, Per G. P. 1994. Senatlantiska faunalämningar från en boplats vid Leksand, Dalarna. Fornvännen 1994/4. Stockholm.

 

Eriksson, Gunilla. 2003. Norm and difference. Stone Age dietary practice in the Baltic region. Stockholm.

 

Fornander, Elin. 2006. The wild side of the Neolithic. A study of Pitted Ware diet and ideology through analysis of stable carbon and nitrogen isotopes in skeletal material from Korsnäs, Grödinge parish, Södermanland. CD uppsats i laborativ arkeologi. Stockholm.

 

Gill, Alexander. 2003. Stenålder i Mälardalen. Stockholm.

 

Guinard, Michel; Wikell, Roger. 2003. Once the Shore - Always the Shore. Mesolithic and de-neolithic strategies in Eastern Middle Sweden. Cases from Södertörn in Södermanland and the Siljan region in Dalarna. Uniting sea. Opia 33. Uppsala.

 

Gustawsson, K A. 1937. Archaeological investigations and finds in the Scandinavian countries in the year 1936, Orsand. Acta Archaeologica VIII.

 

Hallgren, Fredrik. 1998. Etnicitet under stenåldern i Mellansverige och södra Norrland. Etnicitet eller kultur. Östersund.

 

Hallström, Gustaf. 1931. Den tidigaste järnåldern i Dalarna. Dalarnas hembygdsbok.

- 1945. En skandinavisk gränsbygd under yngre järnålder. Fornvännen årgång 40. - 1952. Hällmålningen i Kyrkslätts sn, Finland. Arkeologiska forskningar och fynd. Stockholm.

 

Henderson, Julian. 2000. The science and archaeology of materials. Routledge.

 

Hodder, Ian. 1990. The domestication of Europe. Structure and contingency in Neolithic societies. Basil Blackwell.

 

Hyenstrand, Åke. 1962. Kring Dalarnas sten- och bronsålder. Fyndmaterial och kulturförhållanden. Från Dalarnas forntid och medeltid. Dalarnas hembygdsbok.

 -1974. Järn och bebyggelse. Studier i Dalarnas äldre kolonisationshistoria. Dalarnas hembygdsbok.

 -1982. Kulturminnesvårdsprogram för Kopparbergs län del 1. Länssytrelsen Dalarnas museum.

 

Kaelas, Lili. 1957. De dubbeleggade yxorna i Sverige. Finska fornminnesföreningens tidskrift 58. Helsingfors.

 

Karsten, Per. 1994. Att kasta yxan i sjön. En studie över rituell tradition och förändring utifrån skånska neolitiska offerfynd. Acta Archaeologica Lundensia series in 8º, No 23.

 

Landström, Klas-Håkan. 1981. Utgrävningar och fornfynd. En bok om Siljansnäs. Leksand.

 

Lannerbro, Ragnar. 1976. Early Norrland 4. Implements and rock materials in the prehistory of upper Dalarna. Stockholm.

 -1984. Stenålder och bronsålder i Leksand. Leksands sockenbeskrivning del VIII. Leksand.

 -1992. Det södra fångstlandet. Katalog del II. Oreälven. SAR nr 3. Stockholm.

Larsson, Lars.
 -2000. The passage of axes: fire transformation of flint objects in the Neolithic of southern Sweden. Antiquity volume 74, number 285, September 2000.

 

Larsson, Mats. 1994. Stenåldersjägare vid Siljan. En atlantisk boplats vid Leksand. Fornvännen 1994/4. Stockholm.

 

Lekberg, Per. 2002. Yxors liv. Människors landskap. Uppsala.

 

Lidén, Kerstin. 1995. Prehistoric diet transitions. Stockholm.

 

Lundberg, Åsa. 1997. Vinterbyar - ett bandsamhälles territorier i Norrlands inland 4500-2500 f.Kr. Studia archaeologica universitatis umensis 8. Umeå

 

Malmer, Mats. 2002. The Neolithic of south Sweden. TRB, GRK and STR. Stockholm.

 

Moberg, Carl-Axel. 1955. Studier i bottnisk stenålder I - V. KVHAA 3. Stockholm.

 

Nawfel Ckakroun, Tony. 2001. En arkeologisk analys av den ekonomiska bakgrunden för fyra mellanneolitiska gropkeramiska boplatser i Dalarna. CD-uppsats i arkeologi. Östersund.

 

Olsson, Eva, Granath Zillén, Gunilla, Mohr, Anna. 1994. Korsnäs - en gropkeramisk grav- och boplats på Södertörn. Riksantikvarieämbetet, UV Stockholm, rapport 1994:63.

 

Olsson, Eva. 1996. Neolitikum i Stockholms län - källmaterial och forskningsläge. Stenålder i Stockholms län. Två seminarier vid Stockholms länsmuseum.

 

Papmehl-Dufay, Ludvig. 2004. Kulturell identitet på Öland under mellanneolitikum. Om keramikens betydelse inom den gropkeramiska kulturen. Aktuell arkeologi VIII. SAR nr 42. Stockholm.

 -2006. Shaping an Identity: pitted ware pottery and potters in south-east Sweden. Stockholm.

 

Salomonsen, Pia. 2003. En forntid i spillror. Medveten fragmentering av material under neolitikum? C-uppsats i arkeologi. Stockholm.

 

Schierman, Christina. 2005. Från gropkeramiker till rösebyggare. Studier i Leksandstraktens sten- och bronsålder. Magisteruppsats i arkeologi. Stockholm.

 

Stenbäck, Niklas. 2003. Människorna vid havet. Platser och keramik på ålandsöarna perioden 3500-2000 f.Kr. Stockholm.

 

Stensköld, Eva. 1996. Behov av materiella uttryck under senneolitikum och äldre bronsålder. Aktuell arkeologi V. SAR Nr 30. Stockholm.

 

Strinnholm, Anders. 2001. Bland säljägare och fårfarmare. Struktur och förändring i Västsveriges mellanneolitikum. Uppsala.

 

Taffinder, Jacqueline. 1998. The allure of the exotic. The social use of non-local raw materials during the Stone Age in Sweden. Aun 25. Uppsala.

 

Tilley, Christopher. 1994. Phenomenology of landscape: places, paths, and monuments. Oxford.

 

Wadhagen, Erik. 2002. Orsand och Korsnäset. En jämförande analys av två gropkeramiska platser i Dalarna. C- uppsats i arkeologi. Stockholm.

 

Wyszomirska, Bozena. 1984. Figurplastik och gravskick hos Nord- och Nordösteuropas neolitiska fångstkulturer. Acta Achaeologica Lundensia. Series in 4º, Nº 18. Lund.

 

Antikvarisk topografiska arkivet (ATA)

  • Dnr 4214/35 Fynd av yxa med skafthål vid Orsand.
  • Dnr 2958/35 Anmälan om fornfynd i Leksand vid Orsandsbaden. A. Karlén.
  • Dnr 4959/36 Karta över undersökningen vid Orsand 1936.
  • Dnr 4959/36 Rapport över preliminära undersökningar under år 1936 av stenåldersboplats vid Orsand, Leksand.
  • Dnr 7020/73 Rapport ang. utgrävning vid stenåldersboplatsen vid Orsand. Lannerbro.
  • Rapport Riksantikvarieämbetet, dnr 492/85, undersökning av eventuella fångstgropar.
  • Rapport efter schaktövervakning, Orsandsbaden. Dalarnas museum dnr 146/03.
  • Rapport UV Uppsala 1996:46, Leksandsboplatsen.

 


 Copyright © Christina Schierman  Senast ändrat: söndag 2 december 2007