Start

Gropkeramiker vid ORSAND

Kultur i Dalarna eller Dalarnas kultur


 

 

 

 

Antal besök

 

 

Djurben

Totalt har 7002 g brända ben samlats in. I samband med undersökningen 1973 utfördes benanalyser av Jan Ekman på de tillvaratagna benen från 1936 års utgrävning. Av benen kunde 20,5 % identifieras. Arterna var älg (67,6 %), säl (1,4 %), bäver (26,7 %), gädda (1,5 %), braxen (1,7 %), abborre (0,3 %), sik (0,5 %) samt lax (0,3 %). Benen från 1973 års undersökning är inte analyserade.

I K A Gustawssons grävningsmaterial finns en notering om eventuella fragment av hästtänder (SHM 21684). Kan det möjligen indikera att man hållit ett domesticerat djur? Pollenanalysen visade även ett visst inslag av cerealier. Det är intressant att pollen av säd och ett möjligt domesticerat djur kan ha förekommit vid Orsand.

 

På flera gropkeramiska platser förekommer människoben i kulturlagren. Vid andra gropkeramiska lokaler i landet har man även påträffat gravläggningar under kulturlagren. Orsandsmaterialet visar inga spår av människoben, men intressant är att av rapporten från 1936 framgår att man under stenlagret ca 45-50 cm djupt ner fann små samlingar av brända ben (ATA dnr 4959/36 s.5). Frågan är om det är en källkritisk aspekt eftersom endast ca 10 % av den förmodade ytan är undersökt och att man därför inte har påträffat några spår av människoben, eller att påträffade ben varit så fragmenterade att de har varit svåra att identifiera? Vid exempelvis Åloppe-Norrskog i Uppland påträffades människoben hopblandade med säl-, svin och älgben i kulturlagren. I en anläggning på den gropkeramiska lokalen Korsnäs i Södermanland framkom en del människoben tillsammans med bl.a. brända och obrända djurben, skörbränd sten, keramik och stenavslag. Det är sannolikt att hantering av människoben på gropkeramiska platser har förekommit, men att bevarandemiljön har gjort att de är svåra att identifiera på flera av platserna.


 Copyright © Christina Schierman  Senast ändrat: söndag 2 december 2007